Regulamin hotelu

Regulamin Hotelu Sopot ****

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Sopot.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej oraz do pobrania na stronie internetowej pod adresem
https://www.hotelsopot.eu/regulamin-hotelu
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym Regulaminu.

§2 DOBA HOTELOWA, REZERWACJA

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15:00 (zameldowanie), a kończy o godz. 12:00 następnego dnia (wymeldowanie). 
2. Przedłużenie doby hotelowej jest uzależnione od dostępności i jest możliwe wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu takiego życzenia w Recepcji (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty). W przypadku niewymeldowania się do czasu zakończenia doby hotelowej, Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia pozostawionych rzeczy z pokoju (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty) lub automatycznego przedłużenia doby według aktualnej ceny dnia.
3. W przypadku niewymeldowania się do godziny 12:00, Hotel zastrzega sobie prawo do przedłużenia pobytu Gościa o kolejną dobę hotelową, o ile w tym czasie albo wcześniej nie dokonano rezerwacji wynajętego pokoju (tym samym obciążenia rachunku Gościa stosownymi opłatami),w innym przypadku będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na wejście i opróżnienie wynajętego pokoju oraz zmagazynowanie pozostawionych w nim rzeczy. W przypadku złożenia dyspozycji ich wysyłki przez wymeldowanego Gościa, personel hotelowy dokona wysyłki na koszt składającego dyspozycję.
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej.
5. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu.
6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz braku możliwości udostępnienia pokoju z innych przyczyn.
7. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. 
9. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zastosowanie mają opłaty określone w warunkach oferty, w ramach której miał się odbyć pobyt. 

§3 MELDUNEK

1. Pokój wynajmowany jest wyłącznie osobie lub osobom, które zameldują się do określonego pokoju. 
2. W godzinach 22-7 w pokoju mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. 
3. Hotel zastrzega sobie prawo do rejestrowania osób odwiedzających pokój na podstawie ważnego dokumentu tożsamości. 
4. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt oraz depozytu w wysokości 300zł na poczet wszelkich usług dodatkowych i należności związanych z pobytem.

§4 USŁUGI

1. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie usługę przechowania bagażu osobistego w czasie pobytu. 
2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez już wymeldowanego Gościa zostaną na zlecenie Gościa odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt zlecającego dyspozycję przesyłki.
3. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące od daty ich pozostawienia na koszt Właściciela, po czym podda je komisyjnemu zniszczeniu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez  24  godziny.                                                                                 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Korzystanie z usług Hotelu Sopot odbywa się z poszanowaniem dobrych obyczajów i ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22-6. 
2. Korzystanie z wyposażenia Hotelu Sopot powinno być zgodne z jego przeznaczeniem. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
3. W przypadku zachowania odbiegającego od przyjętych norm społecznych, zachowania agresywnego, wulgarnego, zagrażającego zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu mienia hotelowego Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług.
4. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia mienia hotelowego Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone w ten sposób szkody, obejmujące zarówno te powstałe w trakcie pobytu Gościa jak i ujawnione po jego wyjeździe. 
5. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia za wszelkie poniesione szkody, również te powstałe w wyniku działania dzieci oraz zwierząt, podanej do gwarancji płatności karty, informując o tym gościa, a także na życzenie przekazując dokumentację fotograficzną i kosztorys naprawy.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. W przypadku zauważenia szkody w mieniu, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Recepcję Hotelu. 
2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, chyba, że przedmioty te zostaną oddane na przechowanie do depozytu. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie powyższych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu albo, jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość, a także zajmują zbyt dużo miejsca. 
3. Odpowiedzialność Hotelu jest również ograniczona, w przypadku kiedy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo gdy powstała wyłącznie z winy Gościa lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Na terenie Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Niedostosowanie się do zakazu będzie równoznaczne z pokryciem kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych brutto lub wielokrotności tej kwoty w zależności od czasu i nakładu pracy potrzebnego na usunięcie zapachu.
2. Przestrzenie publiczne Hotelu Sopot są objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Akceptujący niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w tym celu. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres jednego miesiąca i przekazywane podmiotom do tego upoważnionym jedynie na podstawie stosownych pisemnych upoważnień.
3. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu Sopot pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
4. Hotel akceptuje pobyty ze zwierzętami wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoba przebywająca ze zwierzęciem jest za nie w pełni odpowiedzialna. Zwierzę nie może zakłócać spokoju pozostałych osób przebywających na terenie hotelu oraz nie może powodować uczucia zagrożenia bezpieczeństwa.
5. Zwierzę przebywać może wyłącznie w wyznaczonych przez Hotel strefach. 

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że administratorem danych osobowych jest Hotel Sopot Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy: 81-815), ul. Tatrzańska 19, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 624479, NIP 5851474887, REGON 364779487. Wszelkie informacje na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez Hotel są dostępne na stornie internetowej pod adresem www.hotelsopot.eu/pl/privacy. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest za pomocą skrzynki mailowej: ado@hotelsopot.eu