Regulamin basenu

Regulamin Basenu

z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego jego przestrzegania.
Atrakcja wodna Hotelu Sopot jest obiektem niestrzeżonym, nie posiada dyżurującego ratownika i każdy w czasie jego użytkowania ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. 
Dzieci oraz osoby niepełnoletnie w niecce mogą przebywać wyłącznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej, która odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo podopiecznych.
Zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru i opieki. Dzieci nieumiejące pływać muszą być zaopatrzone w rękawki lub koła ratunkowe i pozostawać w stałym kontakcie z opiekunem na wyciągnięcie ręki.
Osoby niepełnosprawne wymagające bezpośredniej opieki oraz ze skłonnościami do ataków skurczów mięśni lub utraty przytomności uwarunkowanej schorzeniami układu krążenia mogą przebywać w niecce tylko z pełnoletnim opiekunem, rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, lub na własną odpowiedzialność.
Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) powinny korzystać z atrakcji wodnej Hotelu Sopot ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, na własną odpowiedzialność.
Zabrania się korzystania z niecki osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz opatrunkami i plastrami na ciele.
Atrakcja wodna jest czynna codziennie w godzinach 10:00 - 20.00.
Goście hotelowi korzystają z niecki bez dodatkowych opłat.
Do atrakcji wodnej Hotelu Sopot nie będą wpuszczane osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków,
- z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla otoczenia,
- których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
- dzieci do lat 3 bez pieluszek wodoodpornych.
Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji wodnej Hotel Sopot Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi odpowiedzialności.
Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do niecki staranne umycie się pod natryskiem.
Zanieczyszczenie niecki powoduje sankcje finansowe - 2000 zł.
Zabrania się biegania wokół niecki, skakania do wody.
Zabrania się palenia w całej strefie wokół atrakcji wodnej.
Zabrania się wprowadzania do strefy wokół niecki zwierząt.
Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni oraz wokół atrakcji wodnej kierownictwo i obsługa Hotelu Sopot nie ponosi odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić obsłudze. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych 
na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu atrakcji wodnej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z niecki, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości szkody.
Pracownicy Hotelu Sopot mogą czasowo ograniczyć dostęp do atrakcji wodnej ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub ze względu na jej konserwacje.
Osoby przebywające na terenie atrakcji wodnej po godzinach zamknięcia będą obciążone karą finansową w wysokości 1000 zł.
Hotel Sopot Sp. z o.o. Sp. K nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Hotelu Sopot Sp. z o.o. Sp. K.